Yazdır

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

IPv6 konusundaki Ar-Ge çalışmalarına 2003 yılı başında başlayan TÜBİTAK - ULAKBİM, Avrupa Akademik Ağı GEANT'a olan İnternet bağlantısındaki hazırlıklarını tamamlayarak 30 Mayıs 2003'te ULAKNET'e bağlı olan tüm üniversitelerin ve araştırma kurumlarının GEANT'a saf IPv6 bağlantısı yapabilmesi için gereken omurga altyapısını oluşturmuş; 2004 yılının başından itibaren talep eden üniversitelere IPv6 adreslerini tahsis edebilecek duruma gelmiş; ve Şubat 2004'te düzenlenen Akademik Bilişim'de tüm üniversitelere IPv6 teknolojisinin tanıtımını yapmıştır. IPv6 protokolünün gelişimini, IPv6'ya geçişte yaşanacak sorunları ve çözüm yollarını, ve dünyadaki IPv6 Ar-Ge çalışmalarını takip eden TÜBİTAK - ULAKBİM, 2006 yılı sonunda 6 üniversitenin de katılımıyla ULAK6NET Görev Gücü'nü oluşturmuştur.
Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan "Mobil IP: Mevcut Düzenlemeler ve Türkiye Önerileri" başlıklı kurum tezinde IPv6 konusu ağırlıklı olarak işlenmiş; tez çalışması kapsamında, İşletmeciler ve ISS'lara 2004 yılında yapılan anket çalışması sonucunda, ISS'ların bir bölümünün IPv6 uyumlu donanım altyapısına sahip oldukları ve geçişe istekli oldukları öğrenilmiştir. Telekomünikasyon Kurumu'nun 2007 iş planında IPv6 ile ilgili stratejik hedefi "IPv6, IPv4'ün yerini alacak olan güvenlik, mobilite ve servis kalitesi gibi yeni servisler için artan talepler ile IP adres kapasitesinin tükenmesi problemlerinin tamamen üstesinden gelebilmek için yeni ağ katmanı protokolüne ülkemizde geçiş sürecini başlatmak, dönüşüm maliyetlerini azaltmak, altyapıda kullanılacak yazılım ve donanımlarda yerli katkı payını yüksek tutmaya yönelik stratejik planın hazırlanması amaçlanmaktadır" şeklinde yer almıştır.
14 Şubat 2007'de Telekomünikasyon Kurumu ile TÜBİTAK - ULAKBİM arasında imzalanan Ar-Ge İşbirliği Protokolü ile yeni nesil teknolojilere geçişin ulusal çapta hız kazanması ve Türkiye'nin teknolojik alanda öncü bir rolü üstlenerek bilişim ve telekomünikasyon sektörlerinde üretime dayalı bir konumda olması hedefleri bir kez daha vurgulanmıştır.
ULAKBİM, Çanakkale 18 Mart üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile TÜBİTAK KAMAG projeleri arasında yer alan “Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi” Şubat 2009’da başlatıldı.
Türkiye'de IPv6 adresi alan üniversitelerin listesine ve seviyelerine buradan ulaşabilirsiniz.

DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM

1990'lı yılların başından itibaren tüm dünyadaki bilişim teknolojileri bilim insanları IPv4 teknolojisindeki eksiklikler ve sorunların giderilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir ürünü olan Yeni Nesil İnternet teknolojilerinin, var olan hizmetleri kesintiye uğratmadan yaygın olarak kullanılmaya başlanması, üzerindeki yeni nesil uygulamaların kararlılığının ve güvenliğinin sağlanması, sağlam ve güvenilir bir geçiş sisteminin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden bu konuda yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Çalışmalar arasında belirli bir ülkeye veya bölgeye has geçiş sistemlerini ele alan araştırmalar olduğu gibi, ülkelerin ekonomik ve teknolojik yapısından bağımsız, salt teknoloji odaklı araştırmalar da mevcuttur. Örneğin Japon Gigabit Ağı üzerinde yapılan çalışmada IPv4'ten IPv6'ya geçişte ne tür bir yöntem izlenmesi gerektiği tartışılmış; öncelikle IPv4 ve IPv6 adres ataması için, ağa bağlı uçların ve yönlendiricilerin güncellenmesi ve/veya konuşlandırılması için, IPv6 destekli DNS'lerin hizmete girmesi için metodolojilerin belirlenmesi, kurumsal düzeyde ve sonrasında tüm İnternet düzeyinde IPv6 uyumluluğunun sağlanabilmesi için geçiş senaryolarının oluşturulması gerekliliği belirtilmiştir [1] Yine bir başka bilimsel çalışmada, DSL teknolojisinde IPv6'ya geçişin servis kesintisi olmaksızın en iyi şekilde yapilabilmesi için ISS'lerin anahtar bir rolde olduğuna dikkat çekilmiş; Telekom operatörlerinin ve ISS'ların IPv4 ve IPv6 servislerinin şeffaf bir şekilde birlikte çalışabilirliğini ve ileri düzey uygulamaların olgunlaşmış işlevlerini dikkate alan yumuşak bir geçiş stratejisinin benimsenmesi gerektiği savunulmuştur [2]. Ruri Hiromi ve Hideaki Yoshifuji, Japonya'daki WIDE projesinin altında IPv6 konuşlandırması ile ilgili sorunları belirleme amacındaki özel bir araştırma grubu olan IPv6-Fix bünyesindeki çalışmalarında, çift yığın mekanizmasıyla IPv4'ten IPv6'ya geçişte ağ, DNS ve güvenlik duvarında kaynaklanabilek sorunlardan bahsetmiştir [3]. Yine çift yığın mekanizmasını konu alan, ve IPv4 uçların IPv6 uçlara oturum başlatabilmelerini inceleyen çalışma [4], SIP tabanlı VoIP uygulamaları için iki ayrı geçiş mekanizmasını inceleyen Tayvan'daki çalışma [5], ve mobil ağların IPv6 uyumlu hale getirilmesi için yapılan araştırmalardan bahsedilen çalışma [6] , IPv6 geçişi ile ilgili araştırmalara örnek olarak gösterilebilir.
Geçiş mekanizmaları ve birlikte çalışabilirlik üzerine yapılan araştırmaların yanısıra, IPv6 ile birlikte gelen yeni uygulamalar ve güvenlik üzerine yapılmış bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Örneğin IPv6 yönlendirme başlığındaki güvenlik sorunlarını ele alan bir çalışmada, olası saldırıları engellemek amacıyla güvenlik duvarına eklenecek bir koruma algoritmasının ayrıntıları verilmiştir [7]. Yine güvenlik konusunda yapılan bir çalışma, IPv6 ağlarındaki komşu keşfi protokollerinden kaynaklanan servis dışı bırakma ve dağıtık servis dışı bırakma saldırılarının IPSec ile önlenebileceğini gösteren deneylerden bahsetmiştir [8].
Ülke veya bölge bazında gerçekleşen yeni nesil internet teknolojilerini araştırma çalışmalarını Uzakdoğu, Avrupa ve ABD olarak gruplamak mümkündür.
UZAKDOĞU
Japonya, IPv6 teknolojileri konusunda en çok Ar-Ge yapan ülkelerden biri olma özelliğini taşıyor. Japonya, u-japan [9] projesi ile 2010 yılına kadar "herkes, her zaman ve her yerden her uygulama ile bir ağa erişim sağlayabilir" başlığı altında Japonya'nın "her yeri kapsayan ağ toplumu" olmasını hedeflemektedir. Projenin diğer bir hedefi ise Japonya'yı dünyanın en gelişmiş bilgi teknolojileri ülkesi haline getirmektir. Japonya'daki İçişleri ve İletişim Bakanlığı (MIC, Ministry of Internal Affairs and Communication) tarafından oluşturulan plan, devlet kurumlarındaki cihaz alımlarında IPv6 desteği olmasını öngören şekilde tasarlanmıştır. Japon stratejisi, sadece IPv6 geçişinin sorunsuz olmasını sağlamayı değil, IPv6 aracılığı ile Japon şirketlerinin küresel bağlamda ufkunu genişletmeyi ve bu konuda yönetici ve yönlendirici bir konuma gelmeyi de içine alan bir stratejidir. Japonya, ABD'nin IPv4 teknolojisinde üstlendiği rolü IPv6 için üstlenme hedefindedir. Japonya'daki IPv6 Tanıtım Kurulu [10], İnternet'in geliştirilmesinde uluslararası düzeyde öncü olma, ileri düzey bir bilgi ve telekomünikasyon ağ toplumu ortaya çıkarabilmek için gereken insan kaynağını sağlama, ağ ve terminallerin donanım, yazılım ve servisleri ile ilgili yeni iş alanları yaratma ve destekleme amaçlarını taşımaktadır. Tanıtım kurulu tarafından oluşturulan, Japonya'daki 6 şirketin katılımıyla gerçekleşen, ve 2006 yılının Mart ayında tamamlanan Kame projesi [11] BSD tabanlı işletim sistemleri için IPv6 ve IPSec yığın uygulamalarını geliştirme amacını taşıyordu. Projenin tamamlanması, bu amacın gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Bir diğer proje olan USAGI projesi Linux tabanlı işletim sistemleri için benzer bir çalışma ile katkıda bulunmuştur. WIDE projesi ise IPv6'yı PC olmayan ortamlarda hayata geçirme çalışmalarını halen sürdürmektedir. IPv6 Tanıtım Kurulu, IPTV, çoklu dağıtım yayınları ve otomobillerin İnternet bağlantısı yapabilmesini hedefleyen Internetcar gibi IPv6 teknolojisini temel alan projelere destek vermeyi sürdürmektedir. InternetCAR projesi, Japonya'nın "her yeri kapsayan ağ toplumu" hedefi doğrultusunda bir proje olan "Zeki Taşıma Sistemleri"nin [12] bir parçası olarak düşünülebilir. Live-E projesi, sensör ağlarını kullanarak dünya üzerindeki çevresel veriyi bir veritabanında toplamakta ve sensörlerle iletişim standartları geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Dünyanın IPv6 servislerini veren ilk ISS'sı olma özelliğini taşıyan NTT [13] yüksek kalitede görüntülü telefon, çoklu dağıtım ve broadcast hizmetlerini IPv6 üzerinden vermektedir [14] Freebit şirketi tarafından sağlanan IP telefon hizmeti IPv6 ağı üzerinden verilmektedir; sadece başlangıç ve işletim maliyeti değil, kurulum maliyeti, riski ve zamanı da azaltılmış durumdadır. Japonya, analog TV yayınlarını 2011'de sona erdirecek bir yasayı kabul etmiş durumdadır. Uydu ve karasal sayısal dijital yayın seçeneklerinin yanı sıra, Japon hükümeti doğacak boşluğu doldurmak için IPv6 çoklu dağıtım teknolojisinden de yararlanmayı planlamaktadır. Toshiba şirketi Japonya'da IPv6 çoklu dağıtımı destekleyen LCD HDTV'ler üretmeye başlamış durumdadır [15]. Japonya'daki tüm bakanlık kuruluşlarının e-devlet kapsamında IPv6 geçiş planlarını Mart 2007'ye kadar bitirmeleri istenmiş durumdadır.
IPv6 Ar-Ge çalışmalarının yoğunlukla yapıldığı bir diğer uzakdoğu ülkesi Çin'dir. Çin Hükümeti, 2002 yılında IPv6 test ağı oluşturulması için 170 milyon dolarlık kaynak ayırmıştır. Bir teknolojinin denenmesi için kullanılan en büyük test ağı olan 6TNet, 3 ayrı IPv6 test yatağının 2.5 Gbps bir bant genişliğiyle birbirine bağlanması ile oluşturulmuştur. Çin, dünyada ülke bazındaki İnternet kullanım sıralamasında 2. sıradadır. Eski IPv4 teknolojisinin adres sayısındaki yetersizliği en erken yaşayan ülke olan Çin'de 8 bakanlık ve devlet kurumu tarafından başlatılan CNGI projesinin hedefi, biri akademik (CERNET), beşi ana telekom operatörleri tarafından olmak üzere toplam altı IPv6 ağının, deneyler ve ticari denemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla oluşturulmasıdır. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve Japonya gibi yabancı ülkelerle de IPv6 konusunda işbirliği yapılmasını hedefleyen proje, örneğin Japonya ile IPv6-CJ projesinin doğmasına da yol açmıştır. Bu proje kapsamında, Çin ve Japonya'nın yeni nesil İnternet üzerinde birlikte çalışması sağlanmış, ağ testi, sistem yapılandırması, uygulamalar ve standardizasyon konularında başarı sağlanmıştır. Çin Devlet Gelişme ve Reform Komisyonu ve Japonya Ekonomi bakanlığının mali desteğini ortaklaşa sağladığı, omurgadaki bant genişliği 2.5 Gbps ve Japonya'daki uç bağlantıların 45 Mbps olduğu IPv6-CJ projesi [16], Çin Akademik ağı CERNET ve Japonya İletişim ve Bilgi Ağı Ortaklığı CIAJ tarafından ve her iki ülkeden yirmiden fazla Ar-Ge enstitüsünün de katılımıyla hayata geçirilmiştir. Yaklaşık 20 alt-projeye sahip IPv6-CJ projesi ile Beijing, Shanghai ve Guanghozu arasında yüksek hızda bir deneysel IPv6 ağı oluşturulmuş, Japonya'daki deneysel IPv6 ağı ile bağlantısı sağlanmış, anahtar teknolojilerin, çekirdek sistemlerin ve ilişkili servislerin geliştirilmesi sağlanmıştır. 2002'de yapımına başlanan Çin-Japonya IPv6 ağı, 2005 yılında tamamlanarak faaliyete girmiştir [17].
Güney Kore de IPv6 konusunda Ar-Ge araştırmaları yapan Uzakdoğu ülkelerine örnek olarak gösterilebilir. Güney Kore'nin iletişim bakanlığı tarafından oluşturulmuş IT839 başlıklı bir platformları ve stratejileri bulunmaktadır. Bu strateji kapsamında 2004 yılında KoreV6 araştırma ağını oluşturmuş durumdalar. Bu ağın odak noktası IPv6'yı popüler hale getirmek ve IPv6 ekipman ve çözümlerinin işlevselliğinin doğrulanmasıdır. Bu amaca yönelik olarak KoreV6 ağı, İnternet, İstek Üzerine Görüntü (Video on Demand) ve IPv6 üzerinden ses (VoIP) gibi hizmetlerin hayata geçirildiği pilot uygulama ağı olma özelliğini de taşımaktadır. Bu ülkedeki gelişmelerin öncülüğünü Samsung ve LG gibi uluslararası saygınlığı olan şirketler yapmaktadır.
Bir diğer örnek Hindistan'dır. Hindistan Telekomünikasyon Düzenleme Otoritesi TRAI [18], dünyadaki IPv6 çalışmalarının Hindistan ayağının yürütücülüğünü yapmaktadır. TRAI, Ağustos 2005 yılında IPv6 geçiş aşamaları için önerileri içeren bir bildiri [19] yayınlamış durumda. IPv6'ya geçiş konusunda plan hazırlayan Hindistan'ın, devlet desteğiyle oluşturulmuş IPv6 forumları [20] bulunmaktadır. Cisco, SUN, IBM, Samsung gibi büyük şirketlerin Hindistan'da bulunan Ar-Ge üsleri bu ülkedeki IPv6 geliştirme çalışmalarına destek olmaktadır.
AVRUPA
IPv6'yı hayata geçirme konusunda yapılan Ar-Ge çalışmaları Uzakdoğu ile sınırlı değildir. 2001 yılında başlatılan Avrupa IPv6 Görev Gücü ve IPv6 Forum çalışmaları, bu alanda Avrupa'nın önemli bir yol katetmesini sağlamıştır. Avrupa Birliği 6INIT, 6WINIT, 6NET, 6DISS ve Euro6ix gibi projelere son 5 yıl içinde 100 milyon avrodan fazla para aktarmış durumdadır. 6INIT projesi, IPv6 ağlarının birbirleriye ve IPv4 ağlarıyla bağlanabilirliği, IPv6 uygulamalarının birbiriyle bağlanabilirliği, telefon ve çoklu ortam hizmetlerinin hayata geçirilmesi ve yeni IPv6 uygulamalarının geliştirilmesi konularında çalışmak amacıyla başlatılmış bir projedir. 6WINIT projesi benzer çalışmaların kablosuz ve geniş alanlı hücresel ağlarda (örneğin cep telefonu ağları) yapıldığı; buna ek olarak kişisel ve terminal hareketlilik konularının, ve sabit ve hareketli uçların karışık halde bulunduğu geniş ölçekli geçişlerde yetkilendirme, adres çözümü, IPSec dahil olmak üzere uçtan uca güvenlik, mobil IP, hizmet kalitesi, çoklu dağıtım gibi konuların araştırıldığı bir projedir. Kablosuz erişimin önemli olduğu sağlık gibi alanlarda test yataklarının, ve proje ortaklarının diğer projelerinde kullanabileceği bir altyapının oluşturulması da proje dahilinde planlanmış eylemler arasındadır. 6NET projesi kapsamında, IPv6 konuşlandırması ve geçişi konularında deneyimi artırma, yeni IPv6 uygulama ve servislerini deneysel olarak araştırabilmek amacıyla 16 Avrupa ülkesini birbirine bağlayan saf bir IPv6 ağı oluşturulmuştur. 30 Haziran 2005'te tamamlanan 6NET projesinin yaygınlaştırma, eğitim ve destek etkinlikleri 6DISS projesi ile devam ettirilmektedir. Avrupa IST (Information Society Technologies, Bilgi Toplumu Teknolojileri) Programı tarafından fonlanan en büyük proje olan Euro6ix projesi, tüm Avrupa'nın IPv6'ya hızlı geçişine destek olma hedefini taşımaktadır. Bu hedefe yönelik olarak, Euro6ix projesinin ilk amacı, küresel İnternet'in hiyerarşik yapısını izleyen bir IPv6 saf ağının tasarlanması; tasarlanan bu ağın konuşlandırılması; ağın ve ağ üzerindeki ileri düzey hizmetlerin işletilebilmesi için gereken tekniklerin, algoritmanın ve ana protokolün denenmesidir. Euro6ix projesinin ikinci amacı, konuşlandırılan bu ağ üzerinde oluşturulacak test yatağında CoS/QoS, hareketlilik, Anycast and çoklu gönderim, güvenlik, multihoming, renumbering gibi servislerin ve uygulamaların araştırılması, denenmesi ve uygunluklarının doğrulanmasıdır. Aynı test yatağında IPv6 uyumlu uygulamaların geliştirilmesi, taşınması (porting), adaptasyonu ve iyileştirilmesi de sağlanacak araştırma olanakları arasındadır. Euro6ix projesi kapsamında oluşturulan ağ, gelecekteki IPv6 ağlarının performansını ölçmek amacıyla xDSL, kablo, mobil veya eski IPv4 ile bağlanan, veya ticari olmayan IPv6 ileri düzey uygulamaları ve servislerini denemek isteyen belirli kullanıcı gruplarına açık olacaktır. Euro6ix projesinin bir diğer amacı da IETF ve RIPE gibi standard organizasyonları, üçüncü partiler, forumlar, ve GÉANT, 6WINIT ve 6NET gibi ilgili diğer projelerle irtibat ve koordinasyonun sağlanmasıdır.
Avrupa ülkelerinin biraraya gelmesiyle oluşturulan uluslararası bu gibi projelerin yanısıra, bir çok ülke kendi içinde IPv6 ile ilgili AR-GE etkinliklerine devam etmektedir. Avrupa IPv6 Görev Gücü'nün yayınladığı Avrupa IPv6 Yol Haritası [21] belgesinde Avrupa'daki çeşitli ülkelerin IPv6 konusundaki eylemlerine dikkat çekilmiştir. Örneğin Fransadaki IPv6 çalışmaları Fransa IPv6 Görev Gücü [22] gönüllü olarak başlatılmıştır. Görev gücü 2003 yılında IPv6'ya geçiş konusunda önerileri içeren "Fransa'da IPv6 Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanmasına Yönelik Stratejik Plan İçin Öneriler" başlıklı belgeyi [23] yayınlamıştır. İspanya'da IPv6'ya geçiş çalışmalarının koordinasyonu İspanya hükümeti tarafından desteklenen İspanya IPv6 Görev Gücü tarafından yürütülmektedir [24] Avusturya'da, 2003 yılında sunulan ülke çapında geniş bant politikasındaki eksik parça olarak değerlendirilen IPv6 konusundaki çalışmaları Avusturya hükümeti tarafından desteklenen IPv6 Görev Gücü [25] koordine etmektedir. Almanya'daki IPv6'ya geçiş çalışmaları 2004 yılında Alman Savunma Bakanlığı'nın özellikle üreticiler ve servis sağlayıcılarının desteğini alabilmek amacıyla düzenlediği "Alman IPv6 Zirvesi" ile başlatılmıştır. Finlandiya Telekomünikasyon düzenleyicisi Ficora, Finlandiya IPv6 Görev Gücü'nün yöneticiliğini yapmaktadır. Portekiz'de IPv6'ya geçiş konusundaki bilinçlendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini Portekiz IPv6 Görev Gücü [26] yürütmektedir. FCCN [27] tarafından yönetilen RCTS akademik ağı 2003 yılından itibaren Avrupa Akademik Ağı GEANT'a IPv6 bağlantısı sağlayabilmektedir. İrlanda hükümeti, IPv6 çalışmaları konusunda Wattford Teknoloji Enstitüsü'nü merkez olarak belirlemiştir. Anlaşılacağı üzere, bir çok ülkede IPv6 ile ilgili AR-GE faaliyetleri, devlet desteğiyle oluşturulan IPv6 Görev Gücü ekiplerince hal-i hazırda yürütülüyor durumdadır.
ABD
ABD hükümeti tarafından yayınlanan "Memorandum For the Chief Information Officers" [28] başlıklı belgede IPv6 geçiş sürecinde yapılması gerekenler, 15 Kasım 2005 tarihine kadar;
 • Geçiş planı için bir yönetici atanması ve geçiş aşamasının planlanması,
 • Kurumun elinde olan yönlendirici, anahtarlama cihazı,güvenlik duruvarı vb cihazlar için enventer çalışması yapılması,
 • İlk aşamada envantere dahil edilmemiş tüm IP konuşan cihaz ve teknolojilerin envantere dahil edilmesine başlanması
 • IPv6'ya geçiş sürecinin mali boyutunun araştırılması ve IPv6'ya geçiş aşamasındaki risklerin belirlenmesine başlanması;
Şubat 2006 tarihine kadar kurum için IPv6 geçişi için zaman planının oluşturulması, IPv6 ile ilgili politika ve yaptırım mekanizmalarının geliştirilmesi, kurum paydaşları için eğitim materyali oluşturulması, IPv6 uyumluluk ve birlikte çalışabilirlik için bir test planının oluşturulması, aşamalı IPv6 geçiş planının oluşturulması, ağların kurulması ve izlenmesi, ve IPv6 geçişinin gerektirdiklerinin devam eden bir süreç şeklinde güncellenmesi; 30 Haziran 2006 tarihine kadar tüm IP konuşan cihaz ve teknoloji envanteri çıkarma ve mali boyutun araştırılarak risk belirleme çalışmalarının tamamlanması; 30 Ağustos 2008 tarihine kadar ise tüm kurum ağlarının omurgalarının çift yığın veya saf IPv6 olarak IPv6 trafiğini taşımaya hazır halde olması olarak belirlenmiştir.
Yine aynı belgede, ilerdeki gereksiz maliyetleri azaltmak için yeni alınacak cihazların IPv6 desteği olmasına azami şekilde dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Ayrıca alınacak IPv6 destekli cihazların IPv4 ve IPv6 kullanan diğer sistemlerle sorunsuz çalışabilmesi, satın alındığı sırada desteği yoksa dahi yapılacak bir güncelleme ile Haziran 2008 tarihine kadar destekler hale getirilebilmesi ve IPv6 konusunda teknik destek veren bir üretici/yüklenici tarafından sağlanır olması koşulu getirilmiştir. IPv6 desteklemeyen bir cihaz alınabilmesi gibi bir istisnanın ancak CIO'nun (Chief Information Officer) önceden verilmiş yazılı izni ile mümkün olacağı belirtilmiştir.
ABD'deki Ticaret Departmanı'nın (Department of Commerce) Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) ve Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi'nin (NTIA) oluşturduğu görev gücü, ABD için IPv6 geçiş sürecini teknik ve ekonomik açıdan incelemiş ve bulgularını bir rapor halinde yayınlamıştır [29]. IPv6 geçişinin getireceği yararların yanı sıra maliyet, güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve geçiş sürecinde hükümetin rolü konularının çok yönlü olarak değerlendirildiği bu raporda, tüm dünyanın açıkça IPv6'ya geçmekte olduğuna ve sadece IPv6 üzerinde veya IPv6'da daha verimli çalışan uygulamaların artmasıyla ABD ekonomisinin uzun vadede rekabetçi konumunda sorunlarla karşılaşabileceği de belirtilmiştir.
REFERANSLAR
 1. Kobayashi, Kazumasa, et al. "JGN IPv6 Network", Applications and the Internet Workshops, 2003. Proceedings. 2003 Symposium 27-31 Ocak 2003, pp: 161-166.
 2. Cocquet, Patrick. "IPv6 on DSL: the best way to develop always-on services". Proceedings of the IEEE, Volume 92, Issue 9, Eylül 2004. pp: 1400-1407.
 3. Hirorai, Ruri, Yoshifuji, Hideaki. "Problems on IPv4-IPv6 network transition". Applications and the Internet Workshops, 2006. SAINT Workshops 2006. International Symposium. 23-27 Ocak 2006. p: 5.
 4. Eun-Young Park, Jae-Hwoon Lee, Byoung-Gu Choe. "An IPv4-to-IPv6 dual stack transition mechanism supporting transparent connections between IPv6 hosts and IPv4 hosts in integrated IPv6/IPv4 network Communications". 2004 IEEE International Conference. Volume 2, 20-24 June 2004 pp: 1024-1027
 5. Whai-En Chen,Chia-Yung Su, Jui-Hung Weng. "Development of IPv6-IPv4 translation mechanisms for SIP-based VoIP applications" Advanced Information Networking and Applications, 2005. AINA 2005. 19th International Conference 28-30 March 2005. Vol 2. pp:819-823
 6. Jankiewicz, Ed.; Chan, K.F.; Green, D. "An Approach to IPv6 Transition in Wireless Networks" Military Communications Conference MILCOM 2006. Ekim 2006 pp:1-7
 7. JaeDeok Lim, YoungKi Kim. "Protection Algorithm against security holes of IPv6 routing header". Advanced Communication Technology, 2006. ICACT 2006. The 8th International Conference. 20-22 Şubat 2006. Volume 3. pp: 2004-2007
 8. Yang, Xinyu; Ma, Ting; Shi, Yi. "Typical DoS/DDoS Threats under IPv6". Computing in the Global Information Technology, 2007. ICCGI 2007. International Multi-Conference. Mart 2007. p:55
 9. U-Japan
 10. IPv6 Promotion Council
 11. Kame Projesi
 12. Internet ITS
 13. CNN
 14. IPv6 Multicast Enables IPTV Service
 15. Japonya'daki IPv6 Konuşlandırma Durumu
 16. Ning, Hua. "IPv6 test-bed networks and R&D in China". Applications and the Internet Workshops, 2004. SAINT 2004 Workshops. 2004 International Symposium on 26-30 Jan. 2004. pp: 105-111.
 17. China-Japaon IPv6 Into Operation
 18. TRAI India Telecom Regulation Authority
 19. Hindistan IPv6 Geçiş Danışma Bildirisi
 20. Hindistan IPv6 Forumu
 21. European IPv6 RoadMap
 22. Fransa IPv6 Görev Gücü
 23. Recommendations for a Strategic Plan in the Development and Implementation of IPv6 Technologies in France
 24. İspanya IPv6 Görev Gücü Ana Sayfası
 25. Avusturya IPv6 Görev Gücü
 26. Portekiz IPv6 Görev Gücü
 27. FCCN
 28. ABD Geçiş Anketi M-05-22
 29. IPv6 Final Raporu